Τα στοιχεία για την Οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με αυτά:

* Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), κατά τον Απρίλιο 2017, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.022 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 198,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 855,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 0,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 7,4% στην επιφάνεια και κατά 22,2% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

* Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, τον Απρίλιο ανήλθαν σε 1.017 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 193,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 835,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 6,7% στην επιφάνεια και κατά 22,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

* Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας τον μήνα Απρίλιο 2017, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 5 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 20,0 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Απρίλιο 2017, ήταν 2,3%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Μάιο 2016 έως τον Απρίλιο 2017, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12.820 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.542,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.063,7 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2015 – Απριλίου 2016 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 0,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 2,8 % στην επιφάνεια και κατά 22,4% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαΐου 2016 – Απριλίου 2017, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 0,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 6,8% στην επιφάνεια και κατά 3,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαΐου 2015 – Απριλίου 2016 (Πίνακας 4). Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,8%.

Το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2017, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 17,6% στην επιφάνεια και κατά 15,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του έτους 2016. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 8,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,9% στην επιφάνεια και κατά 17,9% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2016.


Newsroom