Μια μικρή μειοψηφία ελευθέρων επαγγελματιών αφορά, τελικά, η νέα ρύθμιση χρεών σε έως και 120 δόσεις. Κι αυτό καθώς, όπως υπολογίζουν παράγοντες της αγοράς, περί τους 700.000 οφειλέτες «κόβονται», μιας και δεν πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση τακτοποίησης των χρεών τους.

Κατ’ αρχάς, μένουν εκτός όλα τα φυσικά πρόσωπα χωρίς επαγγελματική ιδιότητα: μισθωτοί, συνταξιούχοι, εισοδηματίες, άνεργοι κ.λπ. Επίσης, η ρύθμιση δεν αφορά όλους τους επαγγελματίες που έχουν αναστείλει την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Δηλαδή, ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι έκλεισαν τα βιβλία τους υπό το βάρος των υποχρεώσεων και της Εφορίας δεν μπορούν να τακτοποιήσουν το παρελθόν τους. Θα παραμείνουν «κόκκινοι» απέναντι στην Εφορία, αφού η μόνη δυνατότητα που έχουν είναι να μπουν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Επιπλέον, εκτός 120 δόσεων μένουν όσοι έχουν εμφανίσει ζημιές τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ όσοι χρωστούν πάνω από 50.000 ευρώ αποκλείονται εξ ορισμού.

Για όσους τηρούν βιβλία β’ κατηγορίας (απλογραφικά) πρέπει να υπάρχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα σε επίπεδο προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις. Δεδομένου ότι οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος του 2018, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εμφανίσουν κέρδη στη φετινή φορολογική δήλωση και να ξεπεράσουν τον συγκεκριμένο σκόπελο.

Για όσους τηρούν βιβλία γ’ κατηγορίας (διπλογραφικά βιβλία) η προϋπόθεση είναι διπλή. Πρέπει σε μία από τις τελευταίες τρεις χρήσεις και να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, καθώς και να υπάρχει θετική καθαρή θέση (equity).

Και, βέβαια, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι στο θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται «κόφτης» και με βάση την περιουσιακή κατάσταση ή το ύψος των χρεών.

Εξάλλου, στην απόφαση έχει συμπεριληφθεί ρήτρα που ορίζει ότι τα χρέη μπορούν να είναι έως και οκτώ φορές περισσότερα από τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ετσι, οφειλέτης που θα εμφανιστεί με χρέη 50.000 ευρώ και κέρδη μόλις 5.000 ευρώ (το 80% των επαγγελματιών δηλώνει στην Εφορία καθαρά φορολογητέα κέρδη κάτω των 7.000 ευρώ) θα μείνει επίσης εκτός.

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τους αυστηρούς όρους της νέας ρύθμισης αναφέρθηκε ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), υπογραμμίζοντας ότι το 66% των μικρομεσαίων είναι αποκλεισμένο από αυτήν.

«Πολλοί θέλουν αλλά λίγοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές έως 50.000 ευρώ στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Η ανάλυση μας δείχνει ότι η ρύθμιση ενδιαφέρει περισσότερους από 1.000.0000 οφειλέτες, αλλά δυστυχώς εκτιμάται ότι από την πλατφόρμα θα αποκλειστούν τα 2/3 των μικρομεσαίων» δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί την άρση των περιορισμών και να ζητεί την ένταξη όλων όσοι επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, χωρίς υπερβολές και αποκλεισμούς.

Οι λίγοι και «τυχεροί» που πληρούν τα κριτήρια θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (OCW) που τηρείται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr) και η οποία θα συνοδεύεται από ένα «χαρτοβασίλειο» δικαιολογητικών:

Συγκεκριμένα, η αίτηση πρέπει να περιέχει πλήρη στοιχεία του οφειλέτη και τυχόν συνοφειλετών, καθώς και στοιχεία για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητάς του, κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλόμενων ποσών ανά πιστωτή και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 για την ακρίβεια του περιεχομένου της. Συνοδεύεται δε από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσης δήλωσης ΕΝΦΙΑ – πράξης προσδιορισμού φόρου του έτους υποβολής της αίτησης και των προηγούμενων πέντε ετών, εφόσον έχουν εκδοθεί.
  2. Εντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου για όσους οφειλέτες έχουν στην κυριότητά τους εμπράγματα δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού.
  3. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή από τον Δικηγορικό Σύλλογο για οφειλέτες δικηγορικές εταιρείες.
  4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή των υπευθύνων νομικών προσώπων (προέδρου & διευθύνοντος συμβούλου για ΑΕ, διαχειριστή για ΕΠΕ και ΙΚΕ, ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες).
  5. Για φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που έχουν συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ ή/και οι οφειλές τους προς ΚΕΑΟ υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους, πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο:

– Περί μη πτώχευσης.

– Περί μη υπαγωγής αυτού σε διαδικασία εξυγίανσης (αρ. 99 επ. ν. 3588/2007) ή διαδικασίας εκκαθάρισης (αρ. 106ια ν. 3588/2007) ή συμφωνίας ρύθμισης ή ειδικής διαχείρισης (αρ. 62 επ. ν. 4307/2014).

– Οτι δεν εκκρεμεί αίτηση για υπαγωγή του οφειλέτη σε κάποια από τις προαναφερόμενες διαδικασίες.

 

  1. Για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα με οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) έως 50.000 ευρώ, πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γενικό Αρχείο Αιτήσεων αρ. 13 ν. 3869/2010) ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμβιβασμού κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί σχετική απόφαση, πρέπει να προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της απόφασης και υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/86) ότι οι οφειλές για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση ρύθμισης δεν έχουν περιληφθεί στην εκδοθείσα απόφαση.

Τι χρειάζεται για χρέη πάνω από 20.000 €

Στην περίπτωση που οι οφειλές προς ΦΚΑ υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ, υποβάλλονται επιπροσθέτως και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του αρ. 16 του ν. 4308/2014 των τελευταίων πέντε περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δημοσιευμένες (εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης ή/και δημοσίευσης).
  2. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής (εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του).
  3. Πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων.
  4. Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική παράθεση των ανεξόφλητων υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις επί αυτών.


Newsroom