Επιδότηση μέσω του νέου προγράμματος Leader (Μέτρο 19 του ΠΑΑ) -το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί στις αρχές του 2018- μπορούν να λάβουν οι αγρότες προκειμένου να επενδύσουν σε οικοτεχνικές μονάδες, αγροτουριστικές – μεταποιητικές επιχειρήσεις, αλλά και πολυλειτουργικά αγροκτήματα. Μέσα από το μέτρο, που αναμένεται από την αρχή της προγραμματικής περιόδου, αλλά καθυστέρησε έως ότου εγκριθούν τα προγράμματα των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) των Αναπτυξιακών Εταιρειών, μπορούν να υποστηριχθούν έξοδα για την αγορά οχημάτων μεταφοράς πελατών για επιχειρήσεις εναλλακτικών / θεματικού τουρισμού (έως 30.000 ευρώ), αμοιβές προσωπικού, δαπάνες εξοπλισμού, αγορά συγκροτήματος ψυχρής έκθλιψης ελαιoλάδου (έως 30.000 ευρώ) κ.ά. Για τα έργα που αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600.000 ευρώ.

Αποστόλου στο «ΑΓΡΟbusiness»: Οι επενδύσεις θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία

Πρόκειται ουσιαστικά για τις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, οι οποίες θα προκηρυχθούν λίγο μετά τις παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα. Μιλώντας για το θέμα στο «ΑΓΡΟbusiness», ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου τόνισε: «Συνολικά θα δοθούν 380.000.000 ευρώ για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, που θα αξιοποιήσουν την τοπική παραγωγή, τους τοπικούς πόρους». Και πρόσθεσε: «Επισημαίνεται ότι βασικός στόχος του προγράμματος είναι επενδύσεις που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στις περιοχές παρέμβασης και θέσεις εργασίας με βασικούς πυλώνες την καινοτομία, τη δημιουργία cluster επαγγελματιών, τη διασύνδεση της τοπικής παραγωγής με το τοπικό τουριστικό προϊόν, τη μεταποίηση των παραγόμενων προϊόντων, την οικοτεχνία, την εφαρμογή διατοπικών και διακρατικών σχεδίων συνεργασίας, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτιστικών δρώμενων κάθε περιοχής, την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και εν τέλει τη δημιουργία νέων τοπικών αγορών. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών».

Οι δράσεις που επιδοτούνται

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων δύναται να είναι:

1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
2. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων, στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Επίσης, ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων εφόσον αντιστοιχούν στη δυναμικότητα ή στις ανάγκες της μονάδας και δεν αποτελούν μεμονωμένη δαπάνη αλλά συμπληρωματική δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις.
4. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
5. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις και μέχρι το 10% του συνολικού κόστους της πράξης.
6. Ενισχύονται επενδύσεις οι οποίες αφορούν την επεξεργασία, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Στις επενδύσεις αυτές συγκαταλέγεται κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και οργάνωση της επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της βιομηχανικής μεταποίησης. Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχισμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας. Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων.
7. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής: Ενισχύονται µόνο οι επενδύσεις που παράγουν προϊόντα διατροφής και περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα: Ζυθοποιία, επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης, πυρηνελαιουργεία, αποστάγματα από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, γεωργικά προϊόντα για την παραγωγή προϊόντων διατροφής, ηδύποτα και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, παραγωγή σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασμάτων (συμπυκνωμένα εκχυλίσματα), για την παρασκευή ποτών, παραγωγή χυμών φρούτων µε προσθήκη ζάχαρης και τυροκομικά προϊόντα (σ.σ.: οι επενδύσεις αυτές πιάνουν το μέγιστο ύψος της επιδότησης, δηλαδή τα 600.000 ευρώ).

Οδηγός για επενδυτές: Οι ειδικές περιπτώσεις και οι «κόφτες»

Σημαντικό, επίσης, είναι ο υποψήφιος επενδυτής να γνωρίζει και τι μένει εκτός επιδότησης. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, με τους όρους του προγράμματος Leader δεν ενισχύεται η ίδρυση ελαιοτριβείων και σφαγείων σε όλη τη χώρα, εκτός από την ίδρυση σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές και μέχρι 400 τόνους κρέατος/έτος.

Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαίρεση, όσον αφορά την περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα.

Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%, μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών για επιχειρήσεις, οι μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες / εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/26-11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ.

Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και από εκσυγχρονισμό αυτών.


Χρήστος Διαμαντόπουλος