Μια σειρά φορολογικών διευκολύνσεων για το υπερταμείο αλλά και τις θυγατρικές τους εταιρείες, Τ.Χ.Σ., Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) και Εταιρεία Δημόσιων Συμμετοχών Α.Ε. (Ε.ΔΗ.Σ. Α.Ε.), ρυθμίζει νομοσχέδιο του υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα:

α. Οι άμεσες θυγατρικές της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.», οι οποίες υπάγονταν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 82 του ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 (περί φορολογικού πιστοποιητικού), θεωρείται ότι έχουν περαιώσει οριστικά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις αντίστοιχες διαχειριστικές περιόδους ή φορολογικά έτη κατά τα οποία ενέπιπταν στις προαναφερόμενες διατάξεις, εφόσον στα ετήσια φορολογικά πιστοποιητικά που εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδοθούν, δεν υπάρχουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραβάσεις στα ως άνω φορολογικά πιστοποιητικά, ο φορολογικός έλεγχος περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στις παραβάσεις αυτές.

β. Η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., εφόσον έχει αποδώσει απευθείας στο λογαριασμό του μοναδικού της μετόχου τα οφειλόμενα μερίσματα, θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει όλες τις σχετικές φορολογικές της υποχρεώσεις, μη εφαρμοζομένων των άρθρων 8 και 10 του ν.δ. 1195/1942 και του άρθρου 18 του ν. 3943/2011 (περί απόδοσης ποσών που παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου), καθώς και κάθε άλλης διάταξης περί προσθέτων φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν οφειλόμενα μερίσματα, εφόσον καταβληθούν απευθείας στο λογαριασμό του μετόχου, εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νόμου. Τυχόν καταβληθέντες πρόσθετοι φόροι ή προσαυξήσεις δεν αναζητούνται.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τις απορροφηθείσες από την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. εταιρείες, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σημειώνεται.

Τέλος, από 1.1.2016, η ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων και απαλλάσσεται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ότι η απαλλαγή της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. από ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017 και μετά ισχύει ήδη διευκρινίζει η έκθεση του ΓΛΚ).


Newsroom